Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संसोधन) नियमावली, २०७८

मिति २०७८।०६।१४

2 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०७७

मिति २०७७।१०।१२

3 प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन नियमावली, २०७६

मिति २०७६।११।२९

4 प्रादेशिक सञ्‍चार प्रतिष्‍ठान नियमावली, २०७७

मिति २०७७।०९।२६