Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७५

मिति २०७५।०४।२५

2 प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

मिति २०७७।०४।२५

3 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

मिति २०७६।०६।०५